دوره سوم

 سومين دوره جامع آموزش ليزر دايود در دندانپزشكي و ايمني ليزر

                          31 - 29 خرداد ماه 1398
                              هتل المپيك تهران