دوره اول

 دوره اول جامع آموزش ليزر دايود در دندانپزشكي و ايمني ليزر

                                12 - 10 بهمن ماه سال 1397

                                      هتل المپيك تهران